Throb Beat Pound (2013)


Kjersti Sletteland's wall piece, Throb Beat Pound.

Close up of Kjersti Sletteland's wall piece, Throb Beat Pound.